Luân chuyển hết hạn CFD hàng tuần

Xin lưu ý rằng:

  1. BrentOil will be rolled over from September 2024 contract to October 2024 contract on the 26th July 2024.

• Bất kỳ vị thế mở nào trong ngày hết hạn sẽ được đóng 1 giờ trước khi đóng công cụ.
• Bất kỳ lệnh chờ (Entry Stop hoặc Entry Limit) nào được đặt trên một công cụ sẽ bị hủy bỏ.

viết bởi: 77markets Dealing Desk