Luân chuyển hết hạn CFD hàng tuần

Xin lưu ý rằng:

  1. NaturalGas will be rolled over from December 2023 contract to January 2024 contract on the 24th of November 2023.
  2. Palladium, Corn, Wheat will be rolled over from December 2023 contract to March 2024 contract on the 24th of November 2023
  3. BrentOil will be rolled over from January 2024 contract to February 2024 contract on the 24th of November 2023

• Bất kỳ vị thế mở nào trong ngày hết hạn sẽ được đóng 1 giờ trước khi đóng công cụ.
• Bất kỳ lệnh chờ (Entry Stop hoặc Entry Limit) nào được đặt trên một công cụ sẽ bị hủy bỏ.

viết bởi: 77markets Dealing Desk